OSD -->
میانگین درجه گرما در سال 2018 به چه میزان بوده است ؟
جمعه 04 مرداد 1398 ساعت 16:0

میانگین درجه گرما در سال 2018 به چه میزان بوده است ؟

میانگین درجه ی حرارت در سال 2018 1.5 درجه فارنهایت (0.83 درجه سلسیوس) یعنی گرمتر از سال های 1951 تا 1980 با توجه به تحقیقات دانشمندان در موسسه Goddard ناسا برای مطالعات فضایی  (GISS) در نیویورک

 

code : 19m726r24

OSD SCIENCE