OSD -->
اطلاعاتی در مورد Kilopower
سه شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 17:19

اطلاعاتی در مورد Kilopower

⬛️

کیلوپاور یک پروژه ی آزمایشی با هدف تولید راکتورهای هسته ای جدید برای سفر فضایی می باشد

⬛️

این پروژه در اکتبر 2015 به رهبری nasa و اداره امنیت ملی هسته ای NNSA آغاز شده است

⬛️

در سال 2017 راکتورهای کیلو پاور در چهار سایز قرار داشتند و قادر به تولید از یک تا ده کیلووات از قدرت الکتریکی  (1-10) kWe بطور مداوم برای دوازده تا پانزده سال بودند

⬛️

راکتور شکافت از اورانیوم 235 برای تولید گرما استفاده می شود سپس این گرما با لوله های حرارتی سدیم

منفعل به مبدل های استرلینگ منتقل می شود

⬛️

در سال 2015 نتیجه حاصل از یک تست مثبت برای راکتور کیلوپاور با بکارگیری از فناوری استرلینگ KRUSTY نشان داده شد

code : 19m813l64