OSD

ناسا در جهت آماده سازی برای مریخ بر میدان گدازه ایسلندی فرود می آید
چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 14:36

🚀ناسا در جهت آماده سازی برای مریخ بر میدان گدازه ایسلندی فرود می آید

با هدف آمادگی برای ماموریت بعدی به مریخ در 2020 ناسا در حال آماده کردن کاوشگر فضای جدید رباتیک خود در میدان گدازه های ایسلند می باشد

code : 19m814L21