OSD -->
سه شنبه 29 مرداد 1398 ساعت 9:20

چگونه صحبت می کنیم 

ما چطور می توانیم بگوییم  چه چیزی واقعی است و چه نیست ؟

 Ludwig Wittgenstein می گوید

که این همه چیز در مورد زبان بود

اگر می خواهیم بفهمیم چیزی را که می توانیم بدانیم پس باید ببینیم زبان چگونه کار می کند

بنابراین او دو کتاب بسیار متفاوت درباره نحوه استفاده از زبان برای تفکر نوشت.

منطق فلسفی تراکتاتوس

در نگاه اول تراکتاتوس مانند عنوانش وحشتناک است اما ایده اصلی کاملا ساده است : جملات ما تصاویر جهان است.

در هر زمانی که ما صحبت می کنیم ما تصویری از چگونه بودن چیزها می سازیم

آن تصاویر جملات و کلمات هستند که ما استفاده می کنیم

یک اتصال ثابت بین هر کلمه و شی وجود دارد که به آن اشاره می کند

به عنوان مثال کلمه  (میز) اشاره دارد به همین چیزی که الان جلوی من است

اما این کلمات صرفا منظورشان هر چیزی نیست مگر اینکه در جملات ترکیب شوند

یا بهتر در اظهار

یک اظهار جمله ای است که می تواند یا درست باشد یا نادرست

به عنوان مثال می توانیم بگوییم

این میز از چوب ساخته شده است

اگر میز واقعا از چوب ساخته شده باشد پس بیان ما درست است

بیان ما با یک "اظهار امور" مطابقت دارد ، این واقعیت است

در سوی دیگر دروغ است یا مزخرف

برای فهمیدن اینکه یک بیانیه درست است یا غلط ما نگاه می کنیم

اما چطور ما می توانیم به این پی ببریم که یک جمله درست یا مزخرف است ؟ ما از منطق استفاده می کنیم

منطق شامل تعدای قانون برای محاسبه آنچه می گوییم آیا دارای ساختار معنایی است

ما در اینجا به جزئیات منطق نمی پردازیم

در حال حاضر همه ما نیاز داریم به دانستن اینکه ما از جملاتی که درست یا غلط هستند استفاده می کنیم کا می توانیم از منطق برای برسی درست بودن آنها بپردازیم


این تئوری تصویر دانش در تراکتاتوس اصل راهنمایی برای هر علم تجربیی می باشد

به نوعی می توانیم این کتاب را ببینیم به عنوان یک تلاش

 برای وجود آوردن یک فلسفه بشدت خالص ببینیم

این ایده فقط برای استفاده از جملاتی می باشد که درست یا غلط هستند بنابراین می توانند به درستی و بدون شک مورد بررسی قرار بگیرند

اما

از آنجا که ما فقط از جملات توصیفی استفاده می کنیم که می تواند درست یا نادرست باشد و فقط استدلالها را بپذیرید که از یک ساختار منطقی پیروی می کنند ما باید چیزهای زیادی را کنار بگذاریم :

از آن جایی که یک نفر نمی تواند صحبت کند  باید ساکت باشد

Ludwig Wittgenstein

من با زندگی چه باید بکنم ؟

آیا باید خوک خانگی بگیرم ؟

چرا سنجاب ها زیبا هستند ؟

سوالات مهم دیگر با این منطق نمی تواند برسی شود

دین ، متا فیزیک یا اینکه چقدر شما کسی را دوست دارید را در عبارات منطقی عینی نمی توان بیان کرد

بنابراین  ما نباید در مورد این چیزها صحبت کنیم

این شامل آثار فلسفی مانند خود تراکتاتوس است

ویتگنشتاین نتیجه گرفت که کتاب او باید مزخرف باشد

چرا ؟

باید قسمت دوم را بخوانید