OSD -->
نکات مهم مدیریت بخش 1
پنجشنبه 31 مرداد 1398 ساعت 16:52

مدیریت در هر کمپانی باید هنر فراهم کردن محصولات و خدمات را درک کند

چرخه تهیه مراحل خاصی را برای شناسایی یک الزام و یا نیاز از کمپانی بوسیله گام نهایی ( محصولات و قرارداد دنبال می کند
⬛️

مدیر عمومی و منابع مالی برای رسیدگی به مراحل چرخه تهیه چه در بازار های ضعیف و یا در بازار های قوی ضروری هستند
⬛️

پیروی از یک تکنیک گام به گام اثبات شده به مدیر کمک می کند تا به اهدافش دست یابد

code : 19m822D09