OSD -->
8 ویژگی رهبران کارمند محور
یکشنبه 03 شهريور 1398 ساعت 14:51

تعریف یک رهبر

 

تعداد بی شماری از روش ها برای توصیف ویژگی های یک رهبر واقعی

وجود دارد

▫️

با این حال ، با در نظر گرفتن تمرکز جدید بر شرکتهای کارمند محور رهبران این سازمان ها با کاری که می توانند برای افراد دیگر انجام دهند هدایت می شوند و غالبا دارای ویژگی های زیر هستند :

▫️

1. به راحتی مایل به گوش دادن هستند و تصمیم گیری ها را بر اساس نظرات مختلف انجام می دهند

▫️

2. به عنوان راهنما یا مربی عمل می کنند و و مخالف دیکته کردن هستند

⬛️

3. موفقیت را برای زیردستان فراهم می کنند

⬛️

4. قادر ساختن و توانمند سازی با ارائه حکمرانی و مدیریت بصورت آزاد در مورد عملکردهای تجاری از سوی آنها خواهد بود

⬛️

5. از طریق آموزش و توسعه به روشنگری افراد می پردازند (چه براساس تجربه شخصی رهبر باشد و چه از منابع خارج)

⬛️

6. از طریق یک سطح از اعتقاد شخصی در سرمایه گذاری تجاری دیگران را تشویق و ترغیب می کنند

⬛️

7. با تقویت مثبت و پاداش به افراد انگیزه داده و آنها را ترغیب به تلاش می کنند

⬛️

8. با توجه و در نظر گرفتن علایق افراد به آنها خدمت می کنند

 

code : 19m825L38