OSD -->
به ایجاد زمانبندی و مهلت ها بپردازید
سه شنبه 05 شهريور 1398 ساعت 16:48

به ایجاد زمانبندی و مهلت ها بپردازید

افراد سازماندهی شده وقت تلف نمی کنند

آنها تشخیص می دهند که نگه داشتن

 چیزهای سازمان یافته نیاز پایدار شدن دارد

این افراد به ایجاد زمانبندی و تنظیم برنامه برای

 روز و هفته می پردازند

آنها مهلت ها و اهداف را مشخص می کنند

از همه مهمتر به این کار ها ادامه داده و این جریان را حفظ می کنند

code : 19m827U65