OSD -->
اسیدی شدن اقیانوس به چه معنا بوده و تاثیری دارد ؟
سه شنبه 05 شهريور 1398 ساعت 13:2

اسیدی شدن اقیانوس به چه معنا بوده و تاثیری دارد ؟

⬛️

انتشار دی اکسید کربن فقط جو ما را تغییر نمی دهد

بیشتر از 40 درصد از CO2 منتشر شده توسط مردم توسط اقیانوس های ما جذب شده است

⬛️

در حالی که کاهش CO2 در اتمسفر ما به طور معمول چیز خوبی است پیامد بد این است که این روند آب دریا را بیشتر اسیدی می کند

⬛️

آب دریا به طور فزاینده اسیدی تأثیر مخربی بر روی موجودات زنده مانند صدف ها و مرجان ها  (بدن کلسیمی) دارد

code : 19m827V56