OSD -->
از چه چیزی می ترسم ؟
یکشنبه 24 شهريور 1398 ساعت 16:32

ترس اغلب ما را عقب می اندازد و مانع از انجام دادن کاری که واقعا می توانیم انجام دهیم می شود

این را از خود بپرسید - از چی میترسی ؟

لیستی از مواردی را که باعث وحشت شما می شود بنویسید

و خود را به چالش بکشید تا بر آنها غلبه کنید

⬛️

آنها را تجزیه کنید قدم به قدم ، در ابتدا کار های آسان تر را کامل کنید

⬛️

سخت است که ترس های خود را کنار بگذاریم واقعا هست

اما اجازه ندهید که ترس شما را از آنچه که می خواهید باشید و از انجام آنچه می خواهید ، باز دارد.

⬛️

از آن موانع عبور کنید بعد شما از آنچه می توانید انجام دهید شگفت زده خواهید شد.

code : 19m915Y01