OSD -->
اشعار  مولوی: از شبنم عشق خاک آدم گل شد
دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 15:34

از شبنم عشق خاک آدم گل شد

صد فتنه و شور در جهان حاصل شد

سر نشتر عشق بر رگ روح زدند

یک قطره قرو چکید نامش دل شد

مولوی

code : 19m1021F32