OSD -->
به دام انداختن اتم ها در یک پرتوی لیزر راه جدیدی برای اندازه گیری گرانش ارائه می دهد
سه شنبه 21 آبان 1398 ساعت 14:10

این روش می تواند تغییرات گرانشی جزئی را اندازه گیری کند که می تواند در نقشه برداری از زمین کمک کند

⬛️

با مشاهده چگونگی رفتار اتمها در بین هوا و زمین نسبت به سقوط آزاد ، فیزیکدانان روش جدیدی برای سنجش میزان گرانش زمین ارائه نموده اند

⬛️

بطور معمول دانشمندان با برسی چگونگی فرو ریختن اتم های سریع تأثیر گرانش روی اتم ها را اندازه گیری کرده اند

⬛️

چنین آزمایشاتی می تواند به آزمایش تئوری گرانش انیشتین و دقیقا اندازه گیری پایه های ثابت کمک کند

▫️

اما لوله های متری در آزمایشات سقوط آزاد استفاده می شود و می تواند سنگین و دشوار برای محافظت از دخالت های محیطی مانند  میدان مغناطیسی سرگردان باشد

⬛️

فیزیکدانان می توانند با نظارت بر اتم های در چند میلی متر معلق در هوا بوسیله نور لیزر ، قدرت جاذبه زمین را اندازه گیری کنند

⬛️

این روش همچنین می تواند برای اندازه گیری تغییرات گرانشی جزئی در دنیا استفاده شود که می تواند به نقشه برداری کف دریا یا یافتن نفت و مواد معدنی در زیر زمین کمک کند

⬛️

 اندازه گیری قدرت جاذبه را با اتمهایی که در محل نگهداری می شوند به جای اینکه توسط میدان گرانشی به پایین کشیده شوند نیاز به ضربه زدن به دوگانگی موج ذرات اتم ها می باشد

⬛️

این اثر کوانتمی بدین معنی است که امواج نور می توانند مانند ذراتی به نام فوتون عمل کند

اتم ها می توانند مانند امواج عمل کنند

و برای هر اتم سزیم در برهم نهی گرفتار می شود

نسخه بالاتر موج اتمی به سبب موقعیت های کمی متفاوت اتم ها در میدان گرانشی زمین کمی سریعتر از همتای پایینی خود فرو می رود

⬛️

با برسی اینکه چگونه امواج بسرعت از 2 نسخه از یک اتم ز همگام شدن خارج می شود

⬛️

فیزیکدانان می توانند قدرت جاذبه زمین در آن نقطه محاسبه کنند

 

code : 19m1111m38