OSD -->
تعدیل و اخراج کارکنان بخش 1
چهارشنبه 18 فروردين 1400 ساعت 17:45

چنانچه فرد قصد اخراج کارکنان به سبب حفظ کسب و کار را دارد بایستی برای چنین اتفاقی برنامه ریزی کند
مدیریت و حفظ کسب و کار تحت شرایط بد اقتصادی دشوار می شود چگونه انتظار می رود که زندگی کارکنان اخراج شده دچار مشکل نشود
اینکه ارزش و تلاش های انجام شده از یک نفر برای کسب و کارمان را نبینیم منصفانه نیست
وقتی یک نفر در یک مکانی استخدام شده و برای مدت طولانی در آن مکان کار می کند نسبت به فعالیت ها و مهارت و توانایی های خود اعتبار و ارزش بدست می آورد
پس دلیل تمایز بین یک فرد تازه استخدام شده و فرد استخدام شده برای مدت های طولانی در اینجا روشن می شود
اخراج کارکنان یعنی از بین رفتن تمام این ارزش و اعتبار بدست آمده در مدت کار و همچنین مهر تایید ناکارآمدی بر آنها که باعث می شود آنها در اقدام به پیدا کردن کار و استخدام د جای دیگر به مشکل بر بخورند
یک کارمند نسبت به اعتبار و ارزشی که بدست می آورد تلاش و عمل بهتر و متفاوت تری از خود نشان می دهد بعلاوه اعتبار بدست آمده قرار است که حفظ بشود پس به همین جهت فرد می تواند توانایی و عملکرد موثر و کارآمد و راه گشا از خود نشان دهد
فرآیند مخرب یا سازنده
به جای دور انداختن می توانیم استفاده کنیم
چطور وقتی نتوانیم چنین کاری انجام دهیم بتوانیم کسب و کار را سرپا نگه داریم
اخراج نادرست در کانون توجه
باید معایب و ضرر حاصل از تعدیل کارکنان را برسی کنیم😕


code : 21m0407T02