OSD

ساعت و تاريخ

علم سازماندهی توسعه

کودکان واقعاً برای رشد و زندگی شاد و سالم به چه چیزهایی نیاز دارند
یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 14:32

جامعه خوب یعنی چه ؟

 

زندگی پیچیده و چند وجهی می باشد و ما برای شکوفایی به انواع مختلفی از چیزها نیاز داریم

جامعه خوب یعنی چه ؟

 

زندگی پیچیده و چند وجهی می باشد و ما برای شکوفایی به انواع مختلفی از چیزها نیاز داریم

یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 11:17

ما انسان ها موجوداتی اجتماعی هستیم و هرکدام به نوعی روی زندگی دیگران تاثیر می گذاریم ما بصورت روزانه خودمان را در انواع مختلفی از گروه های اجتماعی در جامعه سازماندهی می کنیم جامعه متشکل از انسان های مختلفی است که هر کدام به نوعی به میزان جنبه تاثیرگذاری و فعالیتی که از سوی آنها انجام می گیرد روی جامعه اثر مثبت و منفی می گذارند

متقابلا جامعه نیز روی ما تاثیر می گذارد و ما نیز نسبت به جامعه تاثیرپذیر هستیم و برای زندگی در جامعه مجبوریم همرنگ جامعه شویم با این تفاوت که قدرت جامعه بیشتر و سرعت تاثیر گذاری بر تغییر رفتار جمعی انسان ها از سوی آن نیز بیشتر می باشد

ما انسان ها موجوداتی اجتماعی هستیم و هرکدام به نوعی روی زندگی دیگران تاثیر می گذاریم ما بصورت روزانه خودمان را در انواع مختلفی از گروه های اجتماعی در جامعه سازماندهی می کنیم جامعه متشکل از انسان های مختلفی است که هر کدام به نوعی به میزان جنبه تاثیرگذاری و فعالیتی که از سوی آنها انجام می گیرد روی جامعه اثر مثبت و منفی می گذارند

متقابلا جامعه نیز روی ما تاثیر می گذارد و ما نیز نسبت به جامعه تاثیرپذیر هستیم و برای زندگی در جامعه مجبوریم همرنگ جامعه شویم با این تفاوت که قدرت جامعه بیشتر و سرعت تاثیر گذاری بر تغییر رفتار جمعی انسان ها از سوی آن نیز بیشتر می باشد