OSD -->
تغییرات آب و هوایی ممکن است سبب غیر قابل پیش بینی شدن ال نینو و لا نینو شود
پنجشنبه 31 مرداد 1398 ساعت 14:47

تغییرات آب و هوایی ممکن است سبب غیر قابل پیش بینی شدن ال نینو و لا نینو شود 

که در نتیجه آمادگی قبل از وقوع سخت تر خواهد شد

⬛️

دلیل :

به دلیل اینکه این رویدادها کمتر با اتفاقاتی که در اقیانوس اطلس در اطراف جهان مرتبط خواهند بود

⬛️

در آب و هوای امروزی ، خنک سازی در آب های استوایی اقیانوس اطلس به نام آتلانتیک نینا می توانند منجر به گرم شدن آب های ناحیه ستوایی اقیانوس آرام و یا ال نینو  بشوند 

⬛️

در همین حال آب های گرم نینو اطلس به دادن آب های سرد لا نینا در اقیانوس آرام متمایل می شوند

این ارتباط فراخواندن و پاسخ که درگیر هوای کج شده به اتمسفر از بالای  اقیانوس اطلس و آرام شدن بر فراز اقیانوس آرام می تواند به پیش بینی کننده ها یک لبه ای در پیش بینی ال نینو و لا نینو ویرانگر بدهد

⬛️

نتیجه گیری از شبیه سازی ها :

اما با گرم شدن جو انتظار می رود کاهش تبادل گازها ،نوسانات اطلس بر فراز اقیانوس آرام را ضعیف تر کند

در آینده ال نینو و لا نینو ممکن است رویداد و اتفاقات اطلس را بطور قابل اعتماد مانند گذشته دنبال نکند و از این رو می تواند آماده سازی برای ال نینو و لا نینو ویرانگر را دشوار کند

⬛️

که می تواند باعث ایجاد سیل در برخی مناطق شود در حالی که مناطق دیگر را خشک می کند و یا سبب ایجاد طوفان های قوی می شود

⬛️

محققان با مقایسه الگوهای این وقایع طی چند دهه ارزیابی و اندازه گیری کردند که چگونه نیناس و نینوس اطلس  گذشته رهبر هدایت کننده برای ای ال نینوس و لانیناس بوده اند

⬛️

شبیه سازی های رایانه ای آشکار نمود که در طول قرن 21 چگونه روابط اقیانوس اطلس و آرام ممکن است درصورت ادامه پیدا کردن انتشار کربن با گرم شدن آب و هوا همچنان با روند افزایشی تغییر کند

⬛️

و در حالی که در آینده انتظار می رود ال نینو و لا نینا انتظار می رود بیشتر اتفاق بیفتد و فقط در حدود نیمی از این رویداد ها پیش بینی شده اند

 

code : 19m822t98