OSD -->
تاثیرات منطقه ای ال نینو بر آسیا در گذشته
پنجشنبه 31 مرداد 1398 ساعت 14:54

با پخش شدن آب گرم از غرب اقیانوس آرام و اقیانوس هند به شرق اقیانوس آرام ، باران را با خود می برد در نتیجه باعث خشکسالی گسترده در غرب اقیانوس آرام می شود و سبب قطع شدن بارندگی می شود
⬛️

سنگاپور در سال 2014 خشک ترین فوریه را در 2014 پس از سوابق در آن در 1869 تجربه کرد با فقط 3.3 میلی متر از بارش باران در ماه و درجه دمای بالا 35 درجه سانتی گراد در 26 فوریه
⬛️

سال 1968 و 2005 از دیگرموارد فوریه های خشک با 8.4 میلی متر از بارش باران را داشته است

code : 19m822E42