OSD -->
تاریخچه ماهواره نقشه بردار فراخورشیدی گذران TESS
یکشنبه 03 شهريور 1398 ساعت 8:4

علت پیدایش tess در سال 2006 بود موقعی که یک طرح از بودجه خصوصی توسط افراد ، گوگل و بنیاد کاولی توسعه داده شد

⬛️

در 2008 MIT پیشنهاد داد که TESS تبدیل به یک ماموریت کامل ناسا شود و آن را برای SMEX در مرکز پرواز فضایی Goddard ثبت نمود

اما انتخاب نشد

⬛️

در سال 2010 دوباره به عنوان یک ماموریت برنامه کاوشگران ارسال شد و در سال 2013 به عنوان یک ماموریت کاوش متوسط تایید شد

⬛️

 تس در سال 2015 از برسی ها و  CDR عبور کرد و اجازه داده شد تا ساخت ماهواره شروع شود

⬛️

در حالی که kepler مبلغ 640 دلار برای پرتاب و راه اندازی هزینه در بر داشت  برای   tess  تنها 200 میلیون دلار + 87 میلیون برای پرتاب آن هزینه شدتاریخچه ماهواره نقشه بردار فراخورشیدی گذران TESS

⬛️

علت پیدایش tess در سال 2006 بود موقعی که یک طرح از بودجه خصوصی توسط افراد ، گوگل و بنیاد کاولی توسعه داده شد

⬛️

در 2008 MIT پیشنهاد داد که TESS تبدیل به یک ماموریت کامل ناسا شود و آن را برای SMEX در مرکز پرواز فضایی Goddard ثبت نمود

اما انتخاب نشد

⬛️

در سال 2010 دوباره به عنوان یک ماموریت برنامه کاوشگران ارسال شد و در سال 2013 به عنوان یک ماموریت کاوش متوسط تایید شد

⬛️

 تس در سال 2015 از برسی ها و  CDR عبور کرد و اجازه داده شد تا ساخت ماهواره شروع شود

⬛️

در حالی که kepler مبلغ 640 دلار برای پرتاب و راه اندازی هزینه در بر داشت  برای   tess  تنها 200 میلیون دلار + 87 میلیون برای پرتاب آن هزینه شد

code : 19m823R38