OSD -->
دانشمندان سیاره ای با آب و درجه حرارت کشف کرده اند که ممکن است از زندگی پشتیبانی کند
یکشنبه 24 شهريور 1398 ساعت 16:30

داده ها از تلسکوپ فضایی هابل فاش کردند که بخار آب در اتمسفر یک سیاره سایز زمین خارج از منظومه شمسی وجود دارد

 یک سیاره خورشیدی به نام K2-18b

⬛️

سیاره ی فراخورشیدی به نام  K2-18b در حال چرخش بدور یک ستاره کوچکتر از خورشید می باشد اما این سیاره در منطقه قابل سکونت واقع شده است جایی که به اندازه کافی برای موجود بودن آب روی سطح سیاره گرم است

⬛️

این سیاره در حدود 111 سال نوری دور از ما قرار داشته و 9 برابر بزرگتر از زمین است

این یک غول یخی مانند نپتون یا یک دنیای صخره ای با اتمسفر ضغیم و غنی هیدروژنی می باشد

⬛️

سیاره ای بالقوه برای زندگی

در یک مطالعه ی منتشر شده در نشریه arxiv.org در 10 سپتامبر ، محققان نشان دادند که بخار آب را در جو سیاره شناسایی کرده اند

⬛️

محققان همچنین گفته اند که با چرخش 33 روزه سیاره اطراف یک کوتوله 3 سرد ، این سیاره تقریباً همان مقدار تابش را از ستاره دریافت می کند که زمین از خورشید دریافت می کند

⬛️

محقق مطالعه  Björn Benneke می گوید :

بوسیله مشاهدات و الگوی آب و هوایی ما از این سیاره ما نشان داده ایم که بخار آب آن می تواند به آب مایع چگالش شود 

مشاهدات ما نشان دادند که سیارات منطقه قابل سکونت کم جرم با شرایط مناسب برای آب مایع با تلسکوپ های مدرن قابل دسترس هستند.

 

code : 19m915V24