OSD -->
آیا من خوشحال هستم ؟
دوشنبه 25 شهريور 1398 ساعت 15:30

آیا از روشی که اکنون در زندگی شما پیش می رود ، خوشحال هستید

⬛️

یا احساس می کنید در پیچ و خم ابدی زندگی گیر کرده اید

⬛️

اگر از روند کار ناراضی هستید پس قطعا وقت آن است که یک تغییر ایجاد شود

چه در زندگی شخصی چه در کار

⬛️

اگر احساس ناراحتی و یا بدست آوردن حس شروع ، اجرا و دویدن دارید پس حالا زمان انجام است

⬛️

به احساسات ، ترس و تحزیر گوش فرا دهید

اگر همیشه از کسی یا چیزی حس بدی دارید به این دلیل است که نه بار از ده مورد برای شما بد است.

⬛️

هرگز به شخص دیگری اجازه ندهید آنچه را که برای خوشبختی خودتان لازم دارید بگوید

چرا ؟ به این دلیل که فقط شما می دانید که واقعاً به چه چیزی احتیاج دارید

⬛️

حالا وقت آن است که به دیگران اجازه ندهید روی احساسات شما پا بگذارند و (رویاهای شما را خرد کنند)

⬛️

اگر برنخیزید خوشبختی شما همیشه کنار گذاشته می شود

⬛️

از جنگیدن برای شادی خود نترسید

code : 19m916W08