OSD -->
ویژگی جدید واتس آپ به شما اجازه خواهد داد تا وضعیت Mute شده را کاملا مخفی کنید
شنبه 30 شهريور 1398 ساعت 10:26

(وضعیت یا Status)

این ویژگی عالی می باشد زیرا با اینکه وضعیت های mute شده می توانست به قسمت پایین واتس آپ کشیده بشود این باز هم در قسمت پایین قابل مشاهده بود اما ویژگی جدید می تواند به شما در مخفی کردن وضعیت ها بطور کامل کمک کند

code : 19m921D50