OSD -->
چگونه می توان در زندگی پیشرفت کرد ؟
پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 14:59

نسبت به اقدامات و فعالیت های خود مسئولیت پذیر باشید

توانایی شما برای پیشرفت در زندگی غالبا به طور مستقیم با تمایل شما برای مسولیت پذیری نسبت به اقدامات مرتبط است

⬛️

به جنبه های مختلفی از زندگی شخصی و حرفه ای خود برای فهمیدن تغییراتی که می توانست به پیشرفت شما در زندگی کمک کند فکر کنید

⬛️

برای مثال اگر نمرات بد یا حتی یک نگرش بد شما را از ورود و رفتن به یک دانشگاه یا یک شغل از انتخاب هایتان باز دارد ، نقش خود را بپذیرید و روی تعیین اهداف جدید برای خودتان کار کنید

 

code : 19m1107W11