OSD -->
به دام انداختن اتم ها و اندازه گیری گرانش
سه شنبه 21 آبان 1398 ساعت 14:16

برای اندازه گیری گرانش ، فیزیکدانان اتمها را به حالت کوانتومی عجیب  به نام برهم نهی شکافته و تقسیم می کنند

 

جایی که یک نسخه از اتم کمی بالاتر از دیگری ( نقاط آبی متصل به نوارهای زرد عمودی در این تصویر)

دانشمندان این اتم ها را در بین هوا و زمین با استفاده از نور لیزر به دام انداخته اند (باندهای افقی آبی)

در حالی که در نور نگه داشته شده ، هر نسخه از یک اتم تنها  کمی متفاوت رفتار می کند (به سبب مواضع متفاوت آنها در میدان مغناطیسی زمین )

 

اندازه گیری این اختلافات فیزیکدانان را قادر می سازد تا قدرت گرانشی زمین در آن مکان را تعیین کنند

 

code : 19m1111L63